ОБЩИ УСЛОВИЯ
на Учебни центрове „Релони”
 
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между родителите и Учебни центрове „Релони” – занимални, школи и ателиета по изкуства .
2. Всеки учебен център "Релони" организира занималня за деца от 1 до 4 клас, както и школи и ателиета по изкуства, като осигурява материално-техническа база, персонал и други необходими условия за нормалното протичане на учебно-възпитателния процес.
3. Всеки учебен център осъществява административната дейност по записване и официални срещи с родителите на постоянен адрес.
4. Центърът се ръководи от Директор. Директорът ръководи организационно цялата дейност на учебния център и осъществява методическото ръководство във всяко направление на дейността.
5. В своята работа Директорът се води от правилата за безпристрастност, избягване на конфликти на интереси, професионализъм и лоялност.
6. Извънучилищното обучение се осъществява от начални учители-възпитатели и хонорувани преподаватели. В учебния процес Центърът може да сътрудничи с различни образователни и просветни институции и лица.
7. По време на почивката и в часовете извън учебния процес, учениците могат да се извеждат навън за игри, разходки, спортни занимания, посещения на музеи, изложби, забележителности и др.
8. Употребата на алкохолни напитки в помещенията на учебния център е забраненa. Забранено е внасянето на храни и напитки от родителите и от други лица, освен с изричното съгласие на Директора.
 
II.ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ
9. Обучението и престоят в учебния център се осъществяват полудневно, или целодневно:
а) Полудневното е в две смени: първа смяна (8.00-13.00 ч.) и втора смяна (13.00-18.30 ч.).
б) Целодневното е в една смяна (8:00 - 18:30 ч.)
10. Учебният център може да предлага удължено работно време до 19:30 или до по-късно, с или без допълнително заплащане.
11. Учебният процес се провежда в група до 10 деца.
12. Дейността на учебния център включва учебен процес и допълнителни услуги
 
III. РАБОТНО ВРЕМЕ И ВЪТРЕШЕН РЕД
13. Редовното работно време на Учебни центрове „Релони” е всеки работен ден, включително и ваканциите, от 8.00 до 19.30 ч.
14. Учебни центрове „Релони”работят при следния вътрешен ред:
а) за реда в помещенията следят лицата, на които е възложено обучението на децата;
б) допускат се до помещенията само деца, които са здрави, облечени в подходящо облекло, и за които е платена текущата такса;
в) не се допускат до центъра деца, които видимо са болни от заразни и други болести, които могат да навредят на тях, или на други лица;
г) след приключване на заниманията, децата напускат центъра, придружени от родител или възрастен придружител, посочен от родител;
д) забранено е излизането на деца от центъра без придружител;
е) забранено е дъвченето на дъвка и ползването на мобилен телефон в центъра по време на учебните занятия;
ж) в Учебни центрове „Релони” се води картотека с лични данни на учениците и на родителите, като с подаването на заявка за записване, родителят се съгласява личните данни да се съхраняват и обработват в съответствие със ЗЗЛД;
з) всички официални съобщения от и към центъра се правят в писмена форма;
15. При неспазване на правилата, се прилагат санкции в следния ред:
а) забележка;
б) предупреждение за изключване от занималнята;
в) изключване от занималнята.
 
ІV. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА
16. В занималнята се приемат деца от I до IV клас с нормално психическо и физическо развитие.
17. Децата се приемат въз основа на писмено заявление, с което родителят декларира, че е съгласен и приема настоящите общи условия. В заявлението задължително се посочват данни за здравословното състояние на детето и за неговите интереси и предпочитания.
18. При недостиг на места в групите, предимство за записване имат деца със заявено месечно записване.
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ „РЕЛОНИ”
19. Персоналът на учебния център се грижи за всяко поверено дете и му помага при подготовка на домашните упражнения.
20. Учебният център се задължава да осигури нормални, безопасни и здравословни условия за обучение на децата.
21. Центърът се задължава да уведомява родителите за евентуално възникнали проблеми с детето, за неговото поведение, за начина му на общуване с другите деца.
22. Центърът осигурява квалифициран персонал от учители-възпитатели.
23. Дейностите и заниманията, които центърът предлага, са съобразени с учебните планове и действащите учебни програми, както и с индивидуалните и групови потребности на децата . 
24. Центърът предлага допълнително участие в школи и ателиета, които не влизат в задължителната програма на децата. Участието става по желание на родителите.
25. Възпитател от занималнята има право да не допуска или да прекъсне престоя и върне дете, за което има съмнение, за неговото здравословно състояние (с видими белези като: кашлица, хрема, висока температура, оплаквания за физическо неразположение, обрив и др. подобни).
26. При провеждане на занятия в училища, читалища и други институции, отговорността се носи от съответната институция.
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
27. Родителите следва да водят в занималнята детето в такова здравословно състояние, което да не представлява заплаха за него и за другите деца.
28. Родителите се задължават при записване на детето в занималнята да осигурят чисти и удобни обувки (гуменки или пантофи), които детето да ползва само в помещенията на занималнята.
29. Родителите следва да се съобразяват с работното време на занималнята. При оставяне на дете след уговореното време се дължи допълнително заплащане определено от центъра.
30. Родителите се задължават да уведомят писмено директора на занималнята и възпитателите, ако детето има алергии към определение храни, препарати, насекоми или друго хронично заболяване, изискващи допълнителни и/или специални грижи и внимание.
31. Родителите се задължават да положат всички необходими усилия техните деца да спазват задълженията по настоящите общи условия.
32. Родителите носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени от техните деца .
33. Родителите се задължават да уведомяват своевременно центъра, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето.
34. Родителите уведомяват писмено Директора на центъра и предоставят писмено пълномощно на лицето, което ще вземе детето от центъра, в случаите, когато това лице не е посочено в заявлението за записване.
35. В случаите, когато това е необходимо, родителите се задължават да предоставят в писмен вид допълнителна информация относно психическото и физическото състояние на детето (извън тази посочена в заявлвнието за записване): допълнителни данни за здравословното състояние на себе си и на детето, телефон на личния лекар, както и да уведомяват своевременно Директора при промяна в тези данни. 
36. Родителите се задължават да заплащат своевременно таксите за занималнята и всички други възникнали задължения към Центъра.
37. При ограничаване или лишаване от родителски права или налагане на ограничителни мерки по ЗЗДН, родителят незабавно уведомява центъра.
38. Навсякъде в настоящите Общи условия под думата родител се разбира лице, което е родител, който не е лишен от родителски права и чиито родителски права не са ограничени, или лице, което е настойник на детето.
 
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА
39. Да се явяват в занималнята не по-късно от 8.30ч. за първа смяна и 13.30ч. за втора смяна.
40. Да полагат грижи за усвояване на учебния материал.
41. Да спазват дисциплина в работните помещения.
42. Да се явяват на обученията в чист и приличен външен вид.
43. Да не внасят в работните помещения ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
44. Да пазят личните си вещи и да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи центърът не носи отговорност.
45. Да опазват имуществото на центъра.
46. Да спазват хигиената в сградата на центъра.
47. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психическо или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на възпитателите е недопустимо.
48. С поведението си да не накърнява добрите нрави и доброто име на центъра.
49. Да спазват правилата за вътрешен ред на УЦ ”Релони”.
 
VIII. ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
50. Таксата се заплаща в пълен размер за определен период и важи само за този период.
51. Таксата се заплаща предварително, преди съответния период, за който се отнася.
52. В отделни случаи, центърът може да приеме в занималнята дете, без да има постъпило плащане. В тези случаи родителят трябва да извърши плащането без забава, не по-късно от първия работен ден след постъпването на детето.
53. Заплатени такси не се връщат.
54. В отделни случаи е възможно да се планират и провеждат мероприятия, разходите за които не са включени в съответните такси. В тези случаи Центърът предварително информира и съгласува с родителите допълнителните разходи и такси.
55. УЦ „Релони”. си запазва правото да променя размера на таксите, като уведомява родителите/настойниците.
56. Заплащането на таксите и всякакви други услуги към УЦ "Релони" се извършва в касите на Изипей, чрез ePay, или по банков път. УЦ "Релони" не приема пари в брой.
 
IX. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
59. Всички спорове, възникнали във връзка с общите условия, ще се уреждат по пътя на преговори между страните. В случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен за разрешаване до компетентния граждански съд.
 
X. ПУБЛИКУВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
60. Общите условия се публикуват на сайта на Учебни центрове”Релони” www.reloni.com.
61. Изменението на общите условия се извършва чрез публикуването на новите общи условия на сайта с указание от кога влизат в сила.
62. Всеки родител се запознава писмено с промените в общите условия.
63. При несъгласие, или отказ на родител да подпише новите общи условия, се счита, че той отписва детето си от центъра, считано от месеца, следващ датата на изразеното несъгласие/отказ.
 
VІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
64. Ако клауза от тези общи условия противоречи на императивна разпоредба на нормативен акт, важи съответната разпоредба от този акт .
65. Контролът за прилагането на настоящите общи условия в работата на учебния център се възлага на директора и на възпитателите работещи в него.
66. Навсякъде в тези общи условия Учебни центрова "Релони" означава "Релони" ЕООД, или друго лице, което има право да ползва регистрираната марка Релони и управлява учебен център, в който се извършва дейност съгласно настоящите общи условия. Данни на лицето, имащо право да използва търговската марка "Релони" за даден учебнен център, задължително се посочват в заявлението за записване в същия център. Тези данни включват: точно наименование съгласно Търговския регистър или съдебното решение за регистрация; ЕИК или БУЛСТАТ; пълен адрес по регистрация; име и фамилия на законния представител.
 
© 2015 Релони ЕООД, ЕИК201139108        Общи условия v0.95/01.12.2016